Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

VITALWELL GROUP s.r.o.     
se sídlem      Třída Tomáše Bati 419, Zlín-Louky, PSČ 763 02
identifikační číslo:  25303864
DIČ : CZ25303864

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23658

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.infrasauna-shop.cz    

 

 1. Úvodní ustanovení

  I.Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost VITALWELL GROUP s.r.o., se sídlem Třída Tomáše Bati 419, Zlín-Louky, PSČ 763 02, identifikační číslo: 25303864 , DIČ : 25303864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23658 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností VITALWELL GROUP s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s VITALWELL GROUP s.r.o. považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce VITALWELL GROUP s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující  v elektronické podobě (při dodání zboží včetně montáže po montáži takovéhoto zboží), s čímž Kupující souhlasí.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 
II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, VITALWELL GROUP s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od VITALWELL GROUP s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

VITALWELL GROUP s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění

ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném VITALWELL GROUP s.r.o. uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla VITALWELL GROUP s.r.o., na e-mailovou adresu VITALWELL GROUP s.r.o., sdělit osobně v prodejně VITALWELL GROUP s.r.o.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, které VITALWELL GROUP s.r.o. poskytla s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli VITALWELL GROUP s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, VITALWELL GROUP s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží VITALWELL GROUP s.r.o., a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu VITALWELL GROUP s.r.o., přičemž registrovaní uživatelé VITALWELL GROUP s.r.o. mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář zde, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží VITALWELL GROUP s.r.o.. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude VITALWELL GROUP s.r.o. vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. VITALWELL GROUP s.r.o. si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž VITALWELL GROUP s.r.o. vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na VITALWELL GROUP s.r.o. nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

její kontaktní e-mailovou adresou je infrasauna@infrasauna-shop.cz  .

 

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku, příp. koupí expres, pokud je registrovaným uživatelem VITALWELL GROUP s.r.o.. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník VITALWELL GROUP s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany VITALWELL GROUP s.r.o., za případné chyby při přenosu dat VITALWELL GROUP s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy VITALWELL GROUP s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e mail.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu VITALWELL GROUP s.r.o.. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující  100.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem VITALWELL GROUP s.r.o. vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu VITALWELL GROUP s.r.o. a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. Nesplní-li Kupující výše uvedené podmínky, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo jeho objednávku bez dalšího zrušit.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat VITALWELL GROUP s.r.o. předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV, bodu 1. VOP povinen tento dárek vrátit.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. 
 

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se VITALWELL GROUP s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí VITALWELL GROUP s.r.o. kupní cenu.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.

VITALWELL GROUP s.r.o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li VITALWELL GROUP s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, VITALWELL GROUP s.r.o. odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Dodá-li VITALWELL GROUP s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

VITALWELL GROUP s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí VITALWELL GROUP s.r.o. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří VITALWELL GROUP s.r.o. věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si VITALWELL GROUP s.r.o. vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, VITALWELL GROUP s.r.o. provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou VITALWELL GROUP s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní VITALWELL GROUP s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže VITALWELL GROUP s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. 

 1. Odpovědnost VITALWELL GROUP s.r.o.

VITALWELL GROUP s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména VITALWELL GROUP s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, : 

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které VITALWELL GROUP s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

se věc hodí k účelu, který pro její použití VITALWELL GROUP s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je VITALWELL GROUP s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.  

 1. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

na odstranění vady opravou věci;

na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí VITALWELL GROUP s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu VITALWELL GROUP s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li VITALWELL GROUP s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu VITALWELL GROUP s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že VITALWELL GROUP s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může VITALWELL GROUP s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může VITALWELL GROUP s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li VITALWELL GROUP s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu VITALWELL GROUP s.r.o.. 

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující VITALWELL GROUP s.r.o. na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se VITALWELL GROUP s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu . Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než VITALWELL GROUP s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od VITALWELL GROUP s.r.o. spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

Provozní podmínky pro sauny , infrasauny a kombinované sauny :

Všechny typizové sauny, infrasauny a kombinované sauny jsou interierové a musí být umístěny v pokojové teplotě a běžné vlhkosti ( 40 - 60% ). Nejsou dělány na to, aby byly vystaveny venkovnímu prostředí.

Všechny typizované sauny, infrasauny a kombinované sauny jsou pro domácí použití a nejsou určeny pro komerční provoz nebo velmi časté použití např v různých sportovištích, školách, firmách...

V případě nedodržení provozních podmínek nemůže nést dodavatel odpovědnost za správnou funkčnost a na dané zboží nemůžeme držet záruky

Společnost VITALWELL GROUP s.r.o. není v žádném případě zodpovědná za přímé nebo nepřímé škody na majetku, škody způsobené lidem nebo zvířatům, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou anebo vznikly jako následek nehody nebo záměrného jednání uživatele

Společnost VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na odmítnutí plnění závazků z tohoto záručního listu v případě nesplnění provozních podmínek

Záruka se nevztahuje na situace, které jsou popsány níže:

- vady způsobené živelnou událostí nebo jinými vnějšími okolnostmi (např. porucha v elektrické síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami
- úprava výrobku
- mechanické poškození výrobku nebo jeho části (např. pád, náraz či deformace), nesprávná obsluha výrobku, neodborný zásah třetí osoby, neodborná instalace výrobku, používání výrobku v rozporu s jeho určením, nevhodné skladování;
- použití výrobku pro průmyslové, komerční nebo jiné účely
- kontakt výrobku s rozlitými kapalinami nebo jejich koncentrovanými parami, vniknutí cizích látek do výrobku, poškození výrobku tepelně, chemicky nebo jiným neodborným způsobem;
- nedodržení provozních teplot a vlhkosti uvedených v provozních podmínkách daného výrobku;

 1. Následný prodej zakoupené věci

Pokud Kupující věc zakoupenou od VITALWELL GROUP s.r.o. prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom VITALWELL GROUP s.r.o. informovat.

Nebude-li o tom Kupující VITALWELL GROUP s.r.o. informovat, považuje VITALWELL GROUP s.r.o. tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 


IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

VITALWELL GROUP s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak VITALWELL GROUP s.r.o. potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

 

VITALWELL GROUP s.r.o. - reklamace,

Třída Tomáše Bati 419,

Zlín Louky

763 02

 

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od VITALWELL GROUP s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, VITALWELL GROUP s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu VITALWELL GROUP s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti.

Kupující spotřebitel odpovídá VITALWELL GROUP s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může VITALWELL GROUP s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může VITALWELL GROUP s.r.o. odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li VITALWELL GROUP s.r.o. náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, VITALWELL GROUP s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá. Kupující spotřebitel je povinen vrátit VITALWELL GROUP s.r.o. zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany VITALWELL GROUP s.r.o. umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 20.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která VITALWELL GROUP s.r.o. vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a VITALWELL GROUP s.r.o. umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující VITALWELL GROUP s.r.o., co ještě vrátit může, a dá VITALWELL GROUP s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce VITALWELL GROUP s.r.o., pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí a prokáže se občanským průkazem.

 

 1. Odstoupení od smlouvy VITALWELL GROUP s.r.o. v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je VITALWELL GROUP s.r.o. oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a VITALWELL GROUP s.r.o. tím, že VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany VITALWELL GROUP s.r.o..


 
V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany VITALWELL GROUP s.r.o. se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.


 
VI.Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.infrasauna-shop.cz .: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci VITALWELL GROUP s.r.o. nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

Provozní doba prodejny VITALWELL GROUP s.r.o. je uvedena na webu www.infrasauna-shop.cz a může se měnit.

 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.VITALWELL GROUP s.r.o..cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob VITALWELL GROUP s.r.o. či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci (dále jen “Zboží”) VITALWELL GROUP s.r.o. nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému VITALWELL GROUP s.r.o. či pochybení personálu VITALWELL GROUP s.r.o.. V takovém případě je VITALWELL GROUP s.r.o. oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

VITALWELL GROUP s.r.o. upozorňuje, že informační systém www.infrasauna-shop.cz uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat VITALWELL GROUP s.r.o. a informaci o správnosti ceny si ověřit.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

 

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu www.infrasauna-shop.cz (dále jen „e-shop“);

elektronickou poštou na adrese infrasauna@infrasauna-shop.cz ;

osobně v provozově VITALWELL GROUP s.r.o.;

telefonicky.

Objednávky přímo na pobočce lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat na telefonu +420 608 713 333 v provozní době call centra.

VITALWELL GROUP s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na VITALWELL GROUP s.r.o.. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech VITALWELL GROUP s.r.o. a /nebo jejích dopravců, o čemž bude VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícího neprodleně informovat.


IX.Platební podmínky

VITALWELL GROUP s.r.o. akceptuje tyto platební metody - platbu na dobírku u zásilek dodávaných přepravními společnostmi. Platbu v hotovosti, nebo platbu převodem. U platby převodem musí být platba připsána na účet společnosti VITALWELL GROUP s.r.o. ještě před odesláním zboží zákazníkovi.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví VITALWELL GROUP s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s VITALWELL GROUP s.r.o. nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí VITALWELL GROUP s.r.o. v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a VITALWELL GROUP s.r.o. nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy VITALWELL GROUP s.r.o. na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

 


X. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

VITALWELL GROUP s.r.o. zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému VITALWELL GROUP s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

 1. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může VITALWELL GROUP s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může VITALWELL GROUP s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.VITALWELL GROUP s.r.o..cz a prokáže se občanským průkazem. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poskozeni : infrasauna@infrasauna-shop.cz s.r.o..cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou VITALWELL GROUP s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však VITALWELL GROUP s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem VITALWELL GROUP s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, VITALWELL GROUP s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na VITALWELL GROUP s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30.12.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách VITALWELL GROUP s.r.o. nebo elektronicky na www.infrasauna-shop.cz.