Bezpečnostní pokyny

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím infrasauny si pečlivě prostudujte návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
Mějte na paměti, že infrasauny ProWell a Grand De Luxe jsou určeny výhradně pro domácí použití! Ponechejte proto mezi jednotlivými saunovacími cykly dostatečnou časovou prodlevu.

1) Povrch, na kterém je sauna umístěna, musí být rovný a suchý. V žádném případě saunu nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vody – vany, bazénu apod. Saunu neumisťujte na koberec.

2) Ujistěte se, že zásuvka pro připojení do sítě elektrického napájení splňuje parametry pro činnost sauny. V případě slabého příkonu může dojít k přehřívání zásuvky anebo dokonce ke vzniku požáru.

3) Zvýšenou pozornost věnujte napájecímu kabelu – nikdy jej nepokládejte rovně na podlahu, je to velmi nebezpečné. Umístěte jej tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout, a v případě, že saunu zrovna nikdo nepoužívá, vytáhněte kabel ze zásuvky a stočte jej.

4) Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu, zajistěte jeho okamžitou výměnu výrobcem, prodejcem nebo jinou kvalifikovanou osobou. V případě, že kabel poškozen není, ale na dotek je příliš horký, opět se obraťte na výrobce/prodejce a žádejte kontrolu; předejte tak případnému nebezpečí.

5) Nikdy se nepokoušejte o jakoukoli opravu svépomocí. Vždy kontaktujte výrobce/prodejce a žádejte profesionální servis. Při neoprávněných pokusech o opravu může dojít k porušení bezpečnostních zásad, čímž automaticky zaniká záruka výrobce.

6) Bude-li nutné vyměnit některé díly sauny, ujistěte se, že náhradní díly mají stejné charakteristiky jako díly původní. Použití neautorizovaných dílů může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem apod. Po výměně dílů vždy trvejte na servisní kontrole technikem, teprve poté je bezpečné saunu opět používat.

7) Z důvodu nebezpečí požáru nikdy neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěnu sauny.

8) Nepoužívejte kapalné čistící prostředky ani aerosolová čistidla uvnitř sauny, pokud k tomu dané přípravky nejsou přímo určeny.

9) Napájecí ani topný systém opakovaně nezapínejte a nevypínejte, mohlo by dojít k poškození elektrického zařízení.

10) Před vložením zástrčky do řídícího obvodu, před vytažením zástrčky z tohoto obvodu, před jakoukoli manipulací s ovládáním sauny si pečlivě osušte ruce. Nikdy neprovádějte ovládání mokrýma rukama nebo mokrým holým chodidlem; předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

11) Na infračervené topné jednotky ani na jiná el. zařízení sauny nikdy nelijte vodu ani jiné kapaliny, ani do nich nenarážejte žádným tvrdým předmětem. Jakýkoli z těchto jevů by mohl způsobit požár anebo výpadek elektrické sítě.

12) Nikdy nezakrývejte zářiče ručníky ani jinými hořlavými materiály – nebezpečí požáru!

13) Nedotýkejte se kovovými předměty zářičů, předejdete tak popáleninám a el. šokům.

14) U modelů saun s vnějším osvětlením se nikdy nedotýkejte střešních světel. Jejich povrchová teplota bývá velmi vysoká již při spuštění ohřevu a rozsvícení světel, mohlo by dojít k popálení kůže. Rovněž se světel nedotýkejte minimálně do doby 20 minut od vypnutí sauny.

15) Nepoužívejte saunu během bouřky, zabráníte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

16) Nikdy nenechávejte zapnutou saunu bez dozoru. Během procesu ohřevu musí být sauna vždy pod dohledem dospělé osoby. Pokud saunu zrovna nepoužíváte, vždy ji odpojte ze zdroje napájení.

17) Pro snížení rizika případného úrazu u dětí dbejte na to, aby byly při saunování vždy pod dohledem dospělé osoby.

18) Nikdy neusínejte v sauně během procesu ohřevu.

19) Po namáhavém cvičení vyčkejte alespoň 30 minut, než použijete saunu. Je nezbytné umožnit svému tělu provést ochlazení, jinak hrozí riziko přehřátí. To nastává při zvýšení tělesné teploty nad 39°C a projevuje se závratěmi, letargií, ospalostí a mdlobami. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, fyzickou neschopnost opustit saunu, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen.

22) Požití alkoholu, drog a některých léků před vstupem do sauny nebo během saunovacího procesu může vést ke ztrátě vědomí.

23) Infrasaunu nepoužívejte, pokud máte otevřená zranění, oční choroby nebo vážné popáleniny.

24) Při čištění vnitřku sauny odpojte saunu ze zásuvky. K čištění používejte navlhčený hadřík.

25) Infrasauna je určena k použití lidem, nikdy do ní nepouštějte domácí mazlíčky ani jiná zvířata.

26) Neprodlužujte pobyt v zapnuté infrasauně na více než 40 minut. Nadměrné vystavení vysokým teplotám může být zdraví škodlivé.

KDY SE VYVAROVAT POUŽÍVÁNÍ INFRASAUNY

Léky na předpis

Některé léky, jako například diuretika, antihistaminy, betablokátory a barbituráty, mohou negativně ovlivňovat schopnost těla regulovat teplo. Do této kategorie spadají léky na předpis i některé volně prodejné léky.

Srdeční choroby

Pro osoby trpící některými srdečními chorobami včetně hypertenze nebo hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací, může být infračervená terapie nevhodná. Přímým důsledkem dlouhého vystavování se vysokým teplotám je zrychlení srdeční frekvence o 10 až 30 tepů za minutu za každý stupeň zvýšené tělesné teploty. Tato kontraindikace se týká také osob užívajících léky na úpravu tlaku a osob s kardiostimulátorem – některé infrasauny totiž mohou obsahovat magnet, který může jeho činnost ovlivnit.

Děti a starší lidé

U těchto dvou věkových skupin je zapotřebí konzultovat infračervenou terapii s lékařem. Obecně je vystavování se infračervenému záření zdraví prospěšné, nicméně je potřeba brát v potaz sníženou termoregulační schopnost obou skupin – u dětí se schopnost udržovat optimální tělesnou teplotu teprve vyvíjí, věkem se naopak snižuje.

Těhotenství

Během těhotenství není používání infrasauny doporučováno. U těhotných žen může velmi lehce dojít k přehřátí organismu, ztrátě vědomí a v extrémních případech až k poškození plodu a vrozeným vadám.

Problémy s klouby

Infračervené záření je doporučováno v případě mnoha zdravotních problémů vč. bolestí kloubů. POZOR! V případech chronických otoků kloubů však nemusí terapie působit příznivě. Pokud dojde k akutnímu zranění, klouby by rovněž neměly být zahřívány, a to během prvních 48 hodin od kloubního zranění anebo až do odeznění zarudnutí či otoku.

Další choroby

Zvyšování vnitřní teploty vlivem infračervené terapie může být nevhodné pro jedince s roztroušenou sklerózou, systémovým lupus erythematodes, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému, Addisonovou chorobou nebo jinou nemocí související s adrenalinovou nedostatečností. Vyvarovat se saunování by měli také lidé trpící hemofilií nebo krvácivými stavy, neboť teplo rozšiřuje cévy. Infračervenou terapii nelze doporučit ani v případě horečky či citlivosti na světlo.

Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhovlnné infračervené záření odrážejí, takže by nemělo docházet k jejich zahřívání. V případě silikonových implantátů, které infrazáření absorbují, k zahřívání docházet může, nicméně silikon se taví až při 200°C, tudíž by na něj infračervené záření nemělo mít vliv. Mějte prosím na paměti, že používání infrasauny s jakýmkoli implantátem je nutné konzultovat s lékařem!

Stejně jako u masáží není bezpečné používání infrasauny při jakémkoli infekčním onemocnění, pod vlivem drog nebo alkoholu.

 

Mějte na paměti:

1) Pokud Vám pobyt v infrasauně působí jakékoli problémy či nepohodlí, okamžitě saunování přerušte.

 

2) Pokud máte jakékoli zdravotní problémy, vždy používání infrasauny konzultujte se svým lékařem.

 

3) Některé léky způsobují závratě, jiné zvyšují srdeční činnost a krevní tlak, což je nežádoucí a v sauně může způsobit vážné zdravotní komplikace.

 


POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ INFRASAUNY

Před i po návštěvě infrasauny pijte dostatečné množství tekutin.

Pro příjemné chvíle v infrasauně je ideální teplota mezi 35 a 40 °C.

Po užití infrasauny se doporučuje dát si vlažnou sprchu a odpočívat.


POKYNY K ÚDRŽBĚ INFRASAUNY

Velmi důležité je čistit saunu pravidelně.

Zametejte nebo luxujte podlahu, popř. lavice.
Otírejte povrchy, kterých se lidé během saunování dotýkají – lavice, podlaha, boční stěny, ovládací panely.
Za účelem údržby používejte teplou vodu a čistý bavlněný hadřík, který udržujte pouze mírně vlhký. Příliš mokrý hadr by mohl způsobit tmavnutí dřeva. Poté kabinu vysušte čistým a suchým hadříkem.
Na hlavní panel nelijte vodu a nečistěte jej mokrým hadříkem. Pro čistící účely použijte k tomu určený hadřík, který je pouze na toto čištění.
Vyhněte se silným čistícím prostředkům, které by mohly zabarvit či poškodit dřevo, nebo dokonce zanechat stopy chemikálií, které se budou v prostoru sauny odpařovat.
Používejte pouze přípravky určené k údržbě saun, např. Saunareiniger.
Při saunování vždy používejte ručník k absorpci potu. Obecně platí, že by nemělo docházet ke kontaktu pokožky a povrchu sauny.
Nikdy nepolévejte ani neoplachujte vnitřek ani vnějšek infrasauny.
Nikdy nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry uvnitř sauny, vysoké teploty v sauně mohou způsobit odpařování výparů z těchto nátěrů.
Pro ošetřování vnějších dřevěných částí je vhodné používat bezbarvý lak.
Občas zkontrolujte dotažení šroubu lavičky.

 
TIPY K UŽÍVÁNÍ INFRASAUNY

Efektivitu saunování můžete zvýšit tím, že si před použitím sauny dopřejete horkou sprchu nebo koupel.
Před, během i po použití sauny dbejte na dodržení pitného režimu.
V případě potřeby regulovat vnitřní teplotu použijte střešní ventilátor nebo si otevřete dveře.
Používejte minimálně 2-3 ručníky. Na jeden se posaďte, druhý položte na podlahu (tak, aby nezakrýval podlahový zářič!) a třetím se otírejte.
Při prvních příznacích nachlazení nebo chřipky si dopřejte pobyt v sauně a posilněte si tak oslabenou imunitu.
Pro uvolnění napětí a namožených svalů se doporučuje jejich jemná masáž v průběhu saunování.
K zesílení efektu tepelné terapie aplikujte do vlasů olej. Poté je vytřete ručníkem. Po ukončení saunování si vlasy umyjte běžným způsobem.
Po ukončení saunování nepoužívejte ochlazovací sprchu okamžitě, ale zůstaňte v sauně s otevřenými dveřmi. Vaše tělo se i při chladnutí dále potí. K opláchnutí potu použijte chladnou nebo vlažnou vodu.
Účinek relaxace po saunování zvýšíte odpočinkem nebo spánkem.


BĚŽNÉ CHYBY A ŘEŠENÍ

V případě jakékoli závady saunu vypněte a odpojte z elektřiny. Následně kontaktujte naše technické oddělení a vyčkejte na řešení problému.

Do té doby saunu za žádných podmínek nepoužívejte ani nezapínejte!

INFORMACE A SERVIS – tel.: 608 713 333


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamace zboží se řídí právním řádem České republiky.
Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem a sériovým číslem uvedeným na spodní části vnější strany boční desky. Doklad o nákupu a sériové číslo budou požadovány při uplatňování záručních nároků.
Záruka se vztahuje na všechny vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu.
Tento výrobek byl podroben zkouškám na kontrolu jakosti a bezpečnostních prvků. Vykazuje-li infrasauna zjevné vady, které se objeví ihned po zprovoznění, a pro které ji nelze používat, je kupují povinen tyto vady uplatnit u prodejce bez zbytečného odkladu v místě nákupu.
Při zjištění závady na jednotlivých částech infrasauny (zářič, ovládací panel, MP3/rádio) reklamujte pouze vadnou část.


Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru době jeho používání
vady způsobené mechanickým poškozením
vady způsobené vlivem živelných sil
vady vzniklé v důsledku použití nevhodných čistících pomůcek a nestandardních prostředků pro údržbu dřevěného obležení
vady vzniklé použitím neoriginálních dílů
přirozené stárnutí dřeva nebo jeho ztmavnutí vlivem vlhkosti
vady vzniklé v důsledku nedodržení postupu k ošetření dřevěných částí sauny


Pozor

Montáž a opravy infrasauny by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik!

Před samotnou instalací zkontrolujte napájecí kabel a jestli je správně připojeno zemnění. Použijte pouze originální části. Nesdílejte zásuvku s jinými spotřebiči. V případě, že infrasaunu nepoužíváte, vypněte ji hlavním tlačítkem umístěným v horní části kabiny. Infrasaunu umístěte uvnitř místnosti na rovný a suchý povrch.

Nebezpečí

Zářiče nesmí přijít do kontaktu s vodou. Na zářiče nic nepokládejte, jinak hrozí vznik požáru.

Různý hořlavý, nebo snadno hořlavý materiál (např. ručník) pokládejte vždy mimo zářič. Nedotýkejte se zářičů během a krátce po užití, hrozí nebezpečí popálení. Žárovky jsou ohřívány při provozu infrasauny, pokud bude potřeba žárovku vyměnit, vypněte infrasaunu a počkejte, až se žárovka ochladí. Jestliže dojde k poškození elektrické přípojky, musí být ihned vyměněna. Výměnu provádí buď výrobce, nebo kvalifikovaný servisní technik!

Varování

Jestliže trpíte nemocemi a zdravotními potížemi, jako jsou problémy se srdcem, nebo berete nějaké léky, návštěvu infrasauny nejprve zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Děti a slabší lidé by neměli pobývat v infrasauně bez dozoru. Jestliže se budete cítit nepříjemně, okamžitě opusťte kabinu a konzultujte pobyt v infrasauně se svým ošetřujícím lékařem. Nikdy nenavštěvujte infrasaunu po požití alkoholických nápojů, silných léků, nebo drog.